Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Danh mục thủ tục hành chính phải công khai theo quy định tại điều 17 Luật tiếp cận thông tin xã Phúc Thịnh

Ngày 23/01/2024 14:51:00

Danh mục thủ tục hành chính phải công khai theo quy định tại điều 17 Luật tiếp cận thông tin xã Phúc Thịnh

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHẢI CÔNG KHAI
THEO QUY DỊNH TẠI ĐIỀU 17 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚC THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 


DANH MỤC CUNG CẤP THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 17

 

TT

Nội dung công khai

1

Kế hoạch số: 02/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Kế hoạch  kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

2

Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Phúc Thịnh về việc tổ chức tết trồng cây “ đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

3

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch theo dõi thhi hành pháp luật trên địa bàn xã Phúc Thịnh năm 2023

4

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/02/2023 Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2023

5

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV ban hành thông qua kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2

6

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kcông tác phổ biến giáo dục pháp luật, hò giải ở cơ sở, xây dựn xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

7

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã phúc Thịnh kỳ 2019-2023

8

Kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày 17/12/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023

9

Kế hoạch số: 11/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động xã Phúc Thịnh năm 2023

10

Kế hoạch số: 12/KH_UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn xã Phúc Thịnh

11

Kế hoạch số 13 ngày 22/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Phúc Thịnh năm 2023

12

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17/03/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023

13

Kế hoạch số: 26/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

14

Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã Phúc Thịnh Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023

15

Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã Phúc Thịnh V/v phê chuẩn phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã năm 2023

16

Quyết định số: 120 ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v phân công công chức tiếp công dân thường xuyên năm 2023

17

Thông báo số 102 ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Thông báo phân công các Phó chủ tịch tham gia công tác tiếp công dân cùng đồng chí bí thư đảng ủy xã năm 2023

18

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v kiện toàn phân công trách nhiệm cán bộ chỉ đạo toàn diện thuộc khu vực quản lý nhà nước đối với các làng trong địa bàn xã

19

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Phê duyệt Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023

20

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Chương trình công tác năm của UBND  xã năm 2023

21

Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng xã Phúc Thịnh năm 2023

22

Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

23

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023

24

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Công nhận danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023

25

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành chương trình công tác Tư pháp hộ tịch năm 2023

 

Quyết

26

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại UBND xã Phúc Thịnh năm 2023

27

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

 

28

Quyết định số: 11/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Kiện toàn Hội đồng đăng ký đất đai xã Phúc Thịnh

29

Quyết định số: 18/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng  xã hội học tập xã Phúc Thịnh

30

Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v  phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã nă 2023

31

Quyết định số: 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v  sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông xã Phúc Thịnh

 

 

30

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 05/6/2022 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Về việc phân công thành viên BCĐ chấm điểm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

30

Báo cáo số: 27/BC-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai (Sửa đổi)

31

Báo cáo số: 37/BC-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tổng hợp phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các đối tượng thụ hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thổng bưu điện

32

Báo cáo số: 38/BC-UBND ngày 28/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023

33

Báo cáo số: 41/BC-UBND ngày 02/3/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo thực hiện thu-chi quỹ đền ơn, đáp nghĩa năm 2023

34

Báo cáo số: 139/BC-UBND ngày 30/5/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v  Báo cáo ước tính thực hiện thu NSNN, chi ngân sách xã và đầu tư công trình XDNTM 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

35

Báo cáo số: 145/BC-UBND ngày 08/6//2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

36

Báo cáo số: 148/BC-UBND ngày 14/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/8/2022 đến ngày 10/6/2023

37

Báo cáo số: 153/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v báo cáo kết quả thực hiện xay dựng nông thôn nới, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

38

Báo cáo số: 158/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tình hình tiếp nhận giải quyết  thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vè hệ thống thông tin 1 của điện tử xã Phúc Thịnh năm 2023

39

Báo cáo số: 159/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo rà soát phát sinh hộ cận nghèo thường xuyên 6 tháng năm 2023

40

Báo cáo số161/BC-UBND ngày 27/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Xây dựng kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG  về Xây dụng nông thôn mới năm 2024

41

Báo cáo số: 165/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chiaanr TCVN ISO 9001

41

Báo cáo số: 171/BC-UBND ngày 04/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Báo cáo thình hình thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

42

Báo cáo số: 179/BC-UBND ngày 07/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v  đánh gia thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

43

Báo cáo số: 180/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2023, đề xuấ nội dung kinh phí năm 2024

44

Báo cáo số: 193/BC-UBND ngày 13/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Thực hiện các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm Chợ Gò Me, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, theo quy định tại Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

45

Báo cáo số: 194/BC-UBND ngày 14/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Về tình hình thực hiện Chương trình Nông thôn mới 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

46

Báo cáo số: 197/BC-UBND ngày 19/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tiến độ triển khai Hội thi Tuyết đường Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp tiêu biểu trên dịa bàn xã Phúc Thịnh

47

Báo cáo số: 216/BC-UBND ngày 08/8/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất trồng trọt năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

48

Báo cáo số: 266/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Về công tác giám sát quản lý, sử dụng kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM-Đô thị văn minh

49

Báo cáo số: 237/BC-UBND ngày 18/8/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v  Đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giữa ký giai đoạn 2021-2025

50

Báo cáo số: 249/BC-UBND ngày 05/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã 9 tháng

51

Báo cáo số: 250/BC-UBND ngày 04/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng qúy III năm 2023

52

Báo cáo số: 251/BC-UBND ngày 05/09/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023

53

Báo cáo số: 252/BC-UBND ngày 05/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo cải cách hành chính định kỳ 9 tháng đầu năm 2023

54

Báo cáo số: 253/BC-UBND ngày 05/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo ước thực hiện đều tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2023

55

Báo cáo số: 262/BC-UBND ngày 13/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

56

Báo cáo số: 276/BC-UBND ngày 28/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo Danh sách hộ nghèo, hộ cận thoát nghèo năm 2022-2023 xã Phúc Thịnh

57

Báo cáo số: 299/BC-UBND ngày 06/10/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Phúc Thịnh năm 2023

58

Báo cáo số: 308/BC-UBND ngày 01/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

59

Báo cáo số: 313/BC-UBND ngày 06/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2023

60

Báo cáo số: 315/BC-UBND ngày 08/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo công tác Tư pháp-hộ tịch, chứng thực, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

61

Báo cáo số: 317/BC-UBND ngày 09/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo cải cách hành chính năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

62

Báo cáo số: 323/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2023

63

Báo cáo số: 324/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo Chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo rà soát định kỳ cuối năm 2023 xã Phúc Thịnh.

 

Danh mục thủ tục hành chính phải công khai theo quy định tại điều 17 Luật tiếp cận thông tin xã Phúc Thịnh

Đăng lúc: 23/01/2024 14:51:00 (GMT+7)

Danh mục thủ tục hành chính phải công khai theo quy định tại điều 17 Luật tiếp cận thông tin xã Phúc Thịnh

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHẢI CÔNG KHAI
THEO QUY DỊNH TẠI ĐIỀU 17 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚC THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 


DANH MỤC CUNG CẤP THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 17

 

TT

Nội dung công khai

1

Kế hoạch số: 02/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Kế hoạch  kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

2

Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Phúc Thịnh về việc tổ chức tết trồng cây “ đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

3

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch theo dõi thhi hành pháp luật trên địa bàn xã Phúc Thịnh năm 2023

4

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/02/2023 Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2023

5

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV ban hành thông qua kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2

6

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kcông tác phổ biến giáo dục pháp luật, hò giải ở cơ sở, xây dựn xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

7

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã phúc Thịnh kỳ 2019-2023

8

Kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày 17/12/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023

9

Kế hoạch số: 11/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động xã Phúc Thịnh năm 2023

10

Kế hoạch số: 12/KH_UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn xã Phúc Thịnh

11

Kế hoạch số 13 ngày 22/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Phúc Thịnh năm 2023

12

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17/03/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023

13

Kế hoạch số: 26/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

14

Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã Phúc Thịnh Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023

15

Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã Phúc Thịnh V/v phê chuẩn phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã năm 2023

16

Quyết định số: 120 ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v phân công công chức tiếp công dân thường xuyên năm 2023

17

Thông báo số 102 ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Thông báo phân công các Phó chủ tịch tham gia công tác tiếp công dân cùng đồng chí bí thư đảng ủy xã năm 2023

18

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v kiện toàn phân công trách nhiệm cán bộ chỉ đạo toàn diện thuộc khu vực quản lý nhà nước đối với các làng trong địa bàn xã

19

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Phê duyệt Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023

20

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Chương trình công tác năm của UBND  xã năm 2023

21

Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng xã Phúc Thịnh năm 2023

22

Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

23

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023

24

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Công nhận danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023

25

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành chương trình công tác Tư pháp hộ tịch năm 2023

 

Quyết

26

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại UBND xã Phúc Thịnh năm 2023

27

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

 

28

Quyết định số: 11/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Kiện toàn Hội đồng đăng ký đất đai xã Phúc Thịnh

29

Quyết định số: 18/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng  xã hội học tập xã Phúc Thịnh

30

Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v  phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã nă 2023

31

Quyết định số: 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh V/v  sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông xã Phúc Thịnh

 

 

30

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 05/6/2022 của Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Về việc phân công thành viên BCĐ chấm điểm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

30

Báo cáo số: 27/BC-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai (Sửa đổi)

31

Báo cáo số: 37/BC-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tổng hợp phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các đối tượng thụ hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thổng bưu điện

32

Báo cáo số: 38/BC-UBND ngày 28/02/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023

33

Báo cáo số: 41/BC-UBND ngày 02/3/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo thực hiện thu-chi quỹ đền ơn, đáp nghĩa năm 2023

34

Báo cáo số: 139/BC-UBND ngày 30/5/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v  Báo cáo ước tính thực hiện thu NSNN, chi ngân sách xã và đầu tư công trình XDNTM 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

35

Báo cáo số: 145/BC-UBND ngày 08/6//2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

36

Báo cáo số: 148/BC-UBND ngày 14/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/8/2022 đến ngày 10/6/2023

37

Báo cáo số: 153/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v báo cáo kết quả thực hiện xay dựng nông thôn nới, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

38

Báo cáo số: 158/BC-UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tình hình tiếp nhận giải quyết  thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vè hệ thống thông tin 1 của điện tử xã Phúc Thịnh năm 2023

39

Báo cáo số: 159/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo rà soát phát sinh hộ cận nghèo thường xuyên 6 tháng năm 2023

40

Báo cáo số161/BC-UBND ngày 27/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Xây dựng kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG  về Xây dụng nông thôn mới năm 2024

41

Báo cáo số: 165/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chiaanr TCVN ISO 9001

41

Báo cáo số: 171/BC-UBND ngày 04/6/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Báo cáo thình hình thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

42

Báo cáo số: 179/BC-UBND ngày 07/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v  đánh gia thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

43

Báo cáo số: 180/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2023, đề xuấ nội dung kinh phí năm 2024

44

Báo cáo số: 193/BC-UBND ngày 13/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Thực hiện các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm Chợ Gò Me, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, theo quy định tại Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

45

Báo cáo số: 194/BC-UBND ngày 14/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Về tình hình thực hiện Chương trình Nông thôn mới 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

46

Báo cáo số: 197/BC-UBND ngày 19/7/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tiến độ triển khai Hội thi Tuyết đường Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp tiêu biểu trên dịa bàn xã Phúc Thịnh

47

Báo cáo số: 216/BC-UBND ngày 08/8/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất trồng trọt năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

48

Báo cáo số: 266/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh Về công tác giám sát quản lý, sử dụng kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM-Đô thị văn minh

49

Báo cáo số: 237/BC-UBND ngày 18/8/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v  Đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giữa ký giai đoạn 2021-2025

50

Báo cáo số: 249/BC-UBND ngày 05/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã 9 tháng

51

Báo cáo số: 250/BC-UBND ngày 04/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng qúy III năm 2023

52

Báo cáo số: 251/BC-UBND ngày 05/09/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023

53

Báo cáo số: 252/BC-UBND ngày 05/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo cải cách hành chính định kỳ 9 tháng đầu năm 2023

54

Báo cáo số: 253/BC-UBND ngày 05/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo ước thực hiện đều tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2023

55

Báo cáo số: 262/BC-UBND ngày 13/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

56

Báo cáo số: 276/BC-UBND ngày 28/9/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo Danh sách hộ nghèo, hộ cận thoát nghèo năm 2022-2023 xã Phúc Thịnh

57

Báo cáo số: 299/BC-UBND ngày 06/10/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Phúc Thịnh năm 2023

58

Báo cáo số: 308/BC-UBND ngày 01/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

59

Báo cáo số: 313/BC-UBND ngày 06/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2023

60

Báo cáo số: 315/BC-UBND ngày 08/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo công tác Tư pháp-hộ tịch, chứng thực, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

61

Báo cáo số: 317/BC-UBND ngày 09/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo cải cách hành chính năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

62

Báo cáo số: 323/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2023

63

Báo cáo số: 324/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND xã Phúc Thịnh V/v Báo cáo Chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo rà soát định kỳ cuối năm 2023 xã Phúc Thịnh.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC