Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Quyết định

Ngày 24/05/2018 09:19:59

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚC THỊNH

 
 

 


Số:              /QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                    Phúc Thịnh, ngày     tháng 01 năm 2018

                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC THỊNH

 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

          Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm phát triển kinh tế-xã hội năm 2018;

         Căn cứ Nghị quyết số  69 /NQ/ĐU ngày 15  /01 / 2018 của Đảng ủy xã Phúc Thịnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

          Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 22/01/2018 của HĐND huyện Ngọc Lặc về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018;

          Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

       Văn phòng UBND xã, cán bộ công chức UBND xã,  trưởng các ban nghành đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, và các đơn vị làng trong xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                         

- Như điều 2 QĐ;

- TT.ĐU-TT.HĐND( để B/c);

- Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể;

- CBCC UBND xã;

- 8 làng;

- Các cơ quan đóng trên địa bàn xã;

- In:      bản;

- Lưu: VP UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

                     Lê Hồng Lâm

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚC THỊNH

 
 

 


Số:              /QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                    Phúc Thịnh, ngày     tháng 01 năm 2018

                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC THỊNH

 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

          Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm phát triển kinh tế-xã hội năm 2018;

         Căn cứ Nghị quyết số  69 /NQ/ĐU ngày 15  /01 / 2018 của Đảng ủy xã Phúc Thịnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

          Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 22/01/2018 của HĐND huyện Ngọc Lặc về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018;

          Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

       Văn phòng UBND xã, cán bộ công chức UBND xã,  trưởng các ban nghành đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, và các đơn vị làng trong xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                         

- Như điều 2 QĐ;

- TT.ĐU-TT.HĐND( để B/c);

- Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể;

- CBCC UBND xã;

- 8 làng;

- Các cơ quan đóng trên địa bàn xã;

- In:      bản;

- Lưu: VP UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

                     Lê Hồng Lâm

 

 

công khai TTHC