Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117363

Kế Hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023

Ngày 09/09/2024 00:00:00

UBND xã Phúc Thịnh ban hành Kế Hoạch số 61/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 về tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚC THỊNH

 


Số:  61   /KH- UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 


                    Phúc Thịnh, ngày  21   tháng  9 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023

 
 

 


Trong những năm qua công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đã được triển khai thực hiện định kỳ hàng năm. Song kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm còn chưa đạt kế hoạch đề ra, bên cạnh đó là công tác thu hồi công nợ vắc xin chưa đạt kết quả, nợ đọng kéo dài …

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Lặ.

UBND xã Phúc Thịnh xây dựng Kế hoạch “Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023” với những nội dung sau:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI, CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

1. Chăn nuôi.

Theo số liệu rà soát đàn gia súc, gia cầm và đăng ký vắc xin tiêm phòng đợt 2 năm 2023 đến ngày 15/9/2023 của các làng gửi về UBND xã.

 - Tổng đàn chó, mèo toàn xã 745 con, hình thức nuôi nhốt và xích chiếm 10%, còn 90% là chó nuôi thả rông.

- Tổng đàn trâu, bò toàn xã: 420 con; đàn trâu, bò hiện có chủ yếu là sinh sản và nuôi thịt hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi nông hộ.

- Tổng đàn lợn 3.760 con. Trong đó: Chăn nuôi trang trại 3310 con, chăn nuôi nông hộ 450 con.

- Tổng đàn  gia cầm 11.428 con. Trong đó: chăn nuôi gia trại chiếm 70%, chăn nuôi nông hộ chiếm 30%.

  2. Tình hình dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong chăn nuôi gia súc

Công tác giám sát phòng chống dịch luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt tại một số đơn vị làng: dịch bệnh xảy ra đều được phát hiện sớm, xử lý chống dịch đúng quy trình, dịch được dập tắt nhanh chóng, giảm thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi và đảm bảo đàn gia súc, gia cầm của xã phát triển ổn định. Tuy nhiên còn một số hộ gia đình chưa quan tâm nắm bắt tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc về tiêm phòng, để xảy ra gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh còn nhiều gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

3. Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm

Kết quả tiêm phòng đàn chó, đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023

- Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023  tính đến (15/5/2023). Kết quả theo báo cáo của các làng gửi về UBND xã tổng hợp.

+ Tiêm phòng vắc xin VDNC, LMLM, THT trâu bò: 344 /386 con đạt 89,1 % DT;

+ Đàn chó: tiêm phòng Dại 646 con/ 725 con  đạt 89,1 % DT;

+ Đàn lợn: tiên Dịch tả, Tụ - dấu 3387/2499 con đạt 138,3 % diện tiêm. Trong đó: tiêm lợn trang trại là 3.300 con.

+ Đàn Gia cầm: tiêm  Cúm gia cầm 2000/11.973 con đạt 16,7% diện tiêm.

4. Những hạn chế, khó khăn trong công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm hàng năm.

Bên cạnh những bước phát triển trong chăn nuôi và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã vẫn còn nhiều những tồn tại và hạn chế đó là:

- Một số làng chưa tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác tiêm phòng. Một số hộ dân chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin bảo vệ chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhất là đàn giống gốc.

Phần thứ 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIÊM PHÒNG VẮC XIN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

I.    Mục tiêu

1.  Mục tiêu chung

- Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi và tính mạng con người. Lãnh đạo chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các trang trại và người chăn nuôi.

- Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm phải đi sâu vào nhận thức đối với người chăn nuôi về việc bảo vệ đàn vật nuôi là bảo vệ tài sản, bảo vệ thụ nhập kinh tế, bảo vệ tính mạng con người; vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính lâu dài.

- Chuyển mạnh cách thức tổ chức tiêm phòng vắc xin hàng năm đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý, thực hiện đảm bảo tỷ lệ, tiến độ tiêm phòng.

- Phấn đấu đợt 2 năm 2023 công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể:

* Đối với trâu, bò:

- Tiêm vác xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) và vác xin Tụ huyết trùng (THT) cho Trâu, bò.

-   Tỷ lệ tiêm phòng vác xin LMLM - THT cho đàn trâu bò yêu cầu phải đạt 90% diện tiêm trở lên. ( Riêng đối với trâu cái có chửa từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 3 và từ tháng thứ 9 trở đi sau khi đẻ song thì hộ nuôi phải báo cáo trưởng làng để tiêm phòng bổ sung ngay.)

* Đối với đàn lợn:

-   Tiêm vác xin phòng bệnh Dịch tả (DT) và vác xin Tụ dấu (TD) , Tiêm vác xin Lở mồm long móng(LMLM) cho đàn lợn.

-   Tỷ lệ tiêm phòng vác xin DT - TD - LMLM cho đàn lợn yêu cầu phải đạt 85% diện tiêm trở lên.

*  Đối với đàn chó:

- Tiêm vác xin phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn toàn xã.

- Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó yêu cầu phải đạt 100% tiêm triệt để.

* Đối với đàn gia cầm:

-   Tiêm phòng vác xin dịch cúm gia cầm H5N1 cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn xã.

- Tỷ lệ tiêm phòng bệnh H5N1 cho đàn gia cầm yêu cầu đạt 100% diện tiêm trở lên.

II NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền:

-  Chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, dễ hiểu để người dân được biết về lợi ích của công tác tiêm phòng bệnh và hộ tự giác thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi của hộ gia đình mình.

- Tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh của xã và của 8/8 làng.

- Đề nghị các tổ chức chính trị MTTQ và các đoàn thể xã: Làm tốt công tác phối hợp và có kế hoạch tuyên truyền vận động triển khai đến các chi hội, các hội viên, đoàn viên hiểu được hiệu quả và lợi ích của công tác tiêm phòng để thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã.

2. Kiện toàn ban chỉ đạo tiêm phòng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo :

-  Cán bộ chỉ đạo các làng đã được phân công phải trực tiếp tham gia hội nghị triển khai tiêm phòng của làng và cùng tham gia đi tiêm với đoàn tiêm phòng để đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc của các hộ chăn nuôi đơn vị mình được phân công phụ trách và báo cáo trưởng ban chỉ đạo xã tìm cách khắc phục.

- Đề xuất kịp thời để sử lý nghiêm các đối tượng vi phạm gây cản trở và không thực hiện công tác tiêm phòng theo quy định của Pháp luật đặc biệt trong công tác tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó.

3. Thành lập tổ sử lý.

Thành lập tổ sử lý do đồng chí trưởng công an làm tổ trưởng, thành viên là các đồng chí công an viên, thôn đội trưởng các làng. Tổ sử lý có nhiệm vụ sử lý các trường hợp chống đối không thực hiện trong công tác tiêm phòng và trực tiếp lập biên bản đối với những hộ không thực hiện tiêm phòng bệnh bắt buộc cho đàn vật nuôi của các hộ gia đình. Đặc biệt đối với đàn chó sử lý tiêu hủy ngay đối với những trường hợp không tiêm phòng bệnh vác xin dại cho chó.

4.     Thành lập tổ tiêm phòng:

Tổ tiêm phòng do đồng chí Thú y viên làm tổ trưởng. Tổ tiêm có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi đúng, đủ liều lượng vác xin theo đúng thời gian đã quy định.

5. Thành lập Ban tiêm phòng ở các làng

Thành lập ban tiêm phòng gồm các thành viên trong ban công tác mặt trận làng. UBND xã giao cho đồng chí trưởng làng làm trưởng ban và chịu trách nhiệm đôn đốc thu tiền tiêm phòng để hoàn trả tiền vác xin của làng sau khi tiêm xong.

- Ban có nhiệm vụ dẫn đoàn đi tiêm phòng và tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm chấp hành thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi của hộ gia đình mình.

6. Thời gian thực hiện

+ Từ 25/9/2023 đến 02/10/2023 tiêm đối với các mũi vắc xin Dại chó, Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng , Tụ - Dấu, Vắc xin Dịch tả lợn, Cúm gia cầm.

+ Từ 03/10/2023 đến 10/10/2023 kết thúc tiêm bổ sung và Vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò.

(Lịch và thời gian tiêm cụ thể của từng làng có biểu kèm theo)

7. Giải pháp kinh phí thực hiện

- Hỗ trợ cho các đơn vị làng 500.000đ/1 làng x 8 làng = 4.000 000đ.

- Hỗ trợ thuê thêm 1 cán bộ thú y tiêm 100.000đ/1 ngày x 20 ngày  = 2.000 000đ.

- Hỗ trợ mua kim tiêm phòng cỡ 12 và cỡ 16 = 400 cái x 3.000đ/1 cái =1.200 000đ

Tổng kinh phí hỗ trợ = 7.200 000đ ( Bảy  triệu hai trăm nghìn đồng)

UBND xã giao cho tổ tiêm phòng trực tiếp thu tiền trong thời gian đi tiêm sau đó bàn giao số nợ tiền tiêm phòng còn lại cho trưởng làng trược tiếp thu với các hộ thời gian trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc tiêm nộp tiền và danh sách về UBND xã qua  Đ/c Tín thú y xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã

- Quản lý chặt chẽ các loại vật tư, dụng cụ phục vụ công tác tiêm phòng để sử dụng lâu dài.

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc các làng và đối với những đồng chí công chức được phân công để tham gia với làng trong thời gian tiêm phòng.

2. Các làng:

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vác xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đến toàn thể các hộ chăn nuôi trong đơn vị làng trước ngày tiêm phòng 1 đến 2 ngày cho hộ chăn nuôi biết để hộ chủ động thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng và chuẩn bị tiền vác xin để nộp cho trưởng làng hoặc tổ tiêm phòng sau khi tiêm.

- Đối với trâu, bò trước khi tiêm phải làm gióng, giáo để bảo vệ an toàn cho người tiêm và gia súc.

2. Chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm

- Đảm bảo các điều kiện về địa điểm, chuồng trại, con giống, thức ăn, nước uống, vệ sinh, xử lý chất thải theo quy định của Luật Thú y; khi có gia súc gia cầm mắc bệnh phải báo ngay cho cán bộ Thú y hoặc trưởng thôn; chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về phòng chống dịch.

- Chấp hành tốt trong việc tổ chức tiêm phòng cho vật nuôi triệt để. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp lệnh của thú y. Dùng mọi biện pháp để bắt nhốt vật nuôi ( đặc biệt là đàn chó) để tiêm phòng. Nếu trong thời gian tiêm phòng của làng đã được phân công mà hộ vẫn không có biện pháp bắt hoặc nhốt được chó để tiêm thì yêu cầu cán bộ chỉ đạo và đoàn tiêm phòng lập biên bản tiêu diệt ngay.

- Đối với các gia trại, Trang trại chăn nuôi: Các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm với số lượng nhiều khi sinh đẻ ra hoặc tái đàn phải đăng ký vác xin tiêm phòng bắt buộc với UBND xã hoặc các hộ tự cung ứng được vác xin và tự tiêm thì phải có hóa đơn thuốc chứng nhận, có triết xuất hình ảnh tiêm vác xin để minh chứng, nhãn hiệu lọ vác xin và báo cáo ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm xã cử thú y suống giám sát quá trình tiêm thì mới được tái nhập đàn và xuất bán ra khỏi địa bàn xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy  (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND (để b/c);

- 8 làng (để t/h);

- Công chức chỉ đạo 8 làng (để t/h);

- Trang TT điện tử ;

- Lưu VT;

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Thị Nguyệt Hoa

 

 

 

 

   Biểu 1: Lịch thực hiện tiêm phòng bệnh LMLM - THT, Tiêm bệnh Dại cho đàn Chó, TD - DT cho đàn lợn đợt 2 năm 2023 của các đơn vị làng

 

TT

Đơn vị

Thời gian tiêm phòng

Cán bộ UBND chỉ đạo đơn vị

N.T hiện tiêm phòng

1

Ngã Ba

Ngày: 28/9/2023

Phạm Thị Hạnh Linh

Tín, Điện

2

Làng Trạc

Ngày: 29/9/2023

Lê Quốc Tiến

Tín, Điện

3

Làng Quên

Ngày: 30/9/2023

Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

4

Làng Bái

Ngày: 01/10/2023

Lê Thị Thơm

Tín, Điện

5

Làng Sòng

Ngày: 02/10/2023

Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

6

Cò Mót

Ngày: 03/10/2023

Bùi Văn Toàn

Tín, Điện

7

Làng Miềng

Ngày: 04-05/10/2023

Lê Thị Giang

Tín, Điện

8

Làng Bào

Ngày: 06 - 07/10/2023

Lưu Vĩnh Nhiệm

Tín, Điện`

 

Tổng:

10 ngày

 

 

 

 

    Biểu 2: Lịch thực hiện tiêm phòng bệnh VDNC cho đàn trâu và H5N1 cho đàn gia cầm đợt 2 năm 2023 của các đơn vị làng

 

TT

Đơn vị

Thời gian tiêm phòng

Cán bộ UBND chỉ đạo đơn vị

N.T hiện tiêm phòng

1

Ngã Ba

Ngày: 10/10/2023

Phạm Thị Hạnh Linh

Tín, Điện

2

Làng Trạc

Ngày: 11/10/2023

Lê Quốc Tiến

Tín, Điện

3

Làng Quên

Ngày: 12/10/2023

Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

4

Làng Bái

Ngày: 13/10/2023

Lê Thị Thơm

Tín, Điện

5

Làng Sòng

Ngày: 14/10/2023

 Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

6

Cò Mót

Ngày: 15/10/2023

Bùi Văn Toàn

Tín, Điện

7

Làng Miềng

Ngày: 16-17/10/2023

Lê Thị Giang

Tín, Điện

8

Làng Bào

Ngày: 18 - 19/10/2023

Lưu Vĩnh Nhiệm

Tín, Điện`

 

Tổng:

10 ngày

 

 

Kế Hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023

Đăng lúc: 09/09/2024 00:00:00 (GMT+7)

UBND xã Phúc Thịnh ban hành Kế Hoạch số 61/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 về tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚC THỊNH

 


Số:  61   /KH- UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 


                    Phúc Thịnh, ngày  21   tháng  9 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023

 
 

 


Trong những năm qua công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đã được triển khai thực hiện định kỳ hàng năm. Song kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm còn chưa đạt kế hoạch đề ra, bên cạnh đó là công tác thu hồi công nợ vắc xin chưa đạt kết quả, nợ đọng kéo dài …

Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Lặ.

UBND xã Phúc Thịnh xây dựng Kế hoạch “Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023” với những nội dung sau:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI, CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

1. Chăn nuôi.

Theo số liệu rà soát đàn gia súc, gia cầm và đăng ký vắc xin tiêm phòng đợt 2 năm 2023 đến ngày 15/9/2023 của các làng gửi về UBND xã.

 - Tổng đàn chó, mèo toàn xã 745 con, hình thức nuôi nhốt và xích chiếm 10%, còn 90% là chó nuôi thả rông.

- Tổng đàn trâu, bò toàn xã: 420 con; đàn trâu, bò hiện có chủ yếu là sinh sản và nuôi thịt hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi nông hộ.

- Tổng đàn lợn 3.760 con. Trong đó: Chăn nuôi trang trại 3310 con, chăn nuôi nông hộ 450 con.

- Tổng đàn  gia cầm 11.428 con. Trong đó: chăn nuôi gia trại chiếm 70%, chăn nuôi nông hộ chiếm 30%.

  2. Tình hình dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong chăn nuôi gia súc

Công tác giám sát phòng chống dịch luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt tại một số đơn vị làng: dịch bệnh xảy ra đều được phát hiện sớm, xử lý chống dịch đúng quy trình, dịch được dập tắt nhanh chóng, giảm thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi và đảm bảo đàn gia súc, gia cầm của xã phát triển ổn định. Tuy nhiên còn một số hộ gia đình chưa quan tâm nắm bắt tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc về tiêm phòng, để xảy ra gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh còn nhiều gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

3. Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm

Kết quả tiêm phòng đàn chó, đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023

- Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023  tính đến (15/5/2023). Kết quả theo báo cáo của các làng gửi về UBND xã tổng hợp.

+ Tiêm phòng vắc xin VDNC, LMLM, THT trâu bò: 344 /386 con đạt 89,1 % DT;

+ Đàn chó: tiêm phòng Dại 646 con/ 725 con  đạt 89,1 % DT;

+ Đàn lợn: tiên Dịch tả, Tụ - dấu 3387/2499 con đạt 138,3 % diện tiêm. Trong đó: tiêm lợn trang trại là 3.300 con.

+ Đàn Gia cầm: tiêm  Cúm gia cầm 2000/11.973 con đạt 16,7% diện tiêm.

4. Những hạn chế, khó khăn trong công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm hàng năm.

Bên cạnh những bước phát triển trong chăn nuôi và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã vẫn còn nhiều những tồn tại và hạn chế đó là:

- Một số làng chưa tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác tiêm phòng. Một số hộ dân chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin bảo vệ chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhất là đàn giống gốc.

Phần thứ 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIÊM PHÒNG VẮC XIN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

I.    Mục tiêu

1.  Mục tiêu chung

- Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi và tính mạng con người. Lãnh đạo chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các trang trại và người chăn nuôi.

- Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm phải đi sâu vào nhận thức đối với người chăn nuôi về việc bảo vệ đàn vật nuôi là bảo vệ tài sản, bảo vệ thụ nhập kinh tế, bảo vệ tính mạng con người; vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính lâu dài.

- Chuyển mạnh cách thức tổ chức tiêm phòng vắc xin hàng năm đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý, thực hiện đảm bảo tỷ lệ, tiến độ tiêm phòng.

- Phấn đấu đợt 2 năm 2023 công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể:

* Đối với trâu, bò:

- Tiêm vác xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) và vác xin Tụ huyết trùng (THT) cho Trâu, bò.

-   Tỷ lệ tiêm phòng vác xin LMLM - THT cho đàn trâu bò yêu cầu phải đạt 90% diện tiêm trở lên. ( Riêng đối với trâu cái có chửa từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 3 và từ tháng thứ 9 trở đi sau khi đẻ song thì hộ nuôi phải báo cáo trưởng làng để tiêm phòng bổ sung ngay.)

* Đối với đàn lợn:

-   Tiêm vác xin phòng bệnh Dịch tả (DT) và vác xin Tụ dấu (TD) , Tiêm vác xin Lở mồm long móng(LMLM) cho đàn lợn.

-   Tỷ lệ tiêm phòng vác xin DT - TD - LMLM cho đàn lợn yêu cầu phải đạt 85% diện tiêm trở lên.

*  Đối với đàn chó:

- Tiêm vác xin phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn toàn xã.

- Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó yêu cầu phải đạt 100% tiêm triệt để.

* Đối với đàn gia cầm:

-   Tiêm phòng vác xin dịch cúm gia cầm H5N1 cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn xã.

- Tỷ lệ tiêm phòng bệnh H5N1 cho đàn gia cầm yêu cầu đạt 100% diện tiêm trở lên.

II NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền:

-  Chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, dễ hiểu để người dân được biết về lợi ích của công tác tiêm phòng bệnh và hộ tự giác thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi của hộ gia đình mình.

- Tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh của xã và của 8/8 làng.

- Đề nghị các tổ chức chính trị MTTQ và các đoàn thể xã: Làm tốt công tác phối hợp và có kế hoạch tuyên truyền vận động triển khai đến các chi hội, các hội viên, đoàn viên hiểu được hiệu quả và lợi ích của công tác tiêm phòng để thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã.

2. Kiện toàn ban chỉ đạo tiêm phòng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo :

-  Cán bộ chỉ đạo các làng đã được phân công phải trực tiếp tham gia hội nghị triển khai tiêm phòng của làng và cùng tham gia đi tiêm với đoàn tiêm phòng để đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc của các hộ chăn nuôi đơn vị mình được phân công phụ trách và báo cáo trưởng ban chỉ đạo xã tìm cách khắc phục.

- Đề xuất kịp thời để sử lý nghiêm các đối tượng vi phạm gây cản trở và không thực hiện công tác tiêm phòng theo quy định của Pháp luật đặc biệt trong công tác tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó.

3. Thành lập tổ sử lý.

Thành lập tổ sử lý do đồng chí trưởng công an làm tổ trưởng, thành viên là các đồng chí công an viên, thôn đội trưởng các làng. Tổ sử lý có nhiệm vụ sử lý các trường hợp chống đối không thực hiện trong công tác tiêm phòng và trực tiếp lập biên bản đối với những hộ không thực hiện tiêm phòng bệnh bắt buộc cho đàn vật nuôi của các hộ gia đình. Đặc biệt đối với đàn chó sử lý tiêu hủy ngay đối với những trường hợp không tiêm phòng bệnh vác xin dại cho chó.

4.     Thành lập tổ tiêm phòng:

Tổ tiêm phòng do đồng chí Thú y viên làm tổ trưởng. Tổ tiêm có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi đúng, đủ liều lượng vác xin theo đúng thời gian đã quy định.

5. Thành lập Ban tiêm phòng ở các làng

Thành lập ban tiêm phòng gồm các thành viên trong ban công tác mặt trận làng. UBND xã giao cho đồng chí trưởng làng làm trưởng ban và chịu trách nhiệm đôn đốc thu tiền tiêm phòng để hoàn trả tiền vác xin của làng sau khi tiêm xong.

- Ban có nhiệm vụ dẫn đoàn đi tiêm phòng và tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm chấp hành thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi của hộ gia đình mình.

6. Thời gian thực hiện

+ Từ 25/9/2023 đến 02/10/2023 tiêm đối với các mũi vắc xin Dại chó, Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng , Tụ - Dấu, Vắc xin Dịch tả lợn, Cúm gia cầm.

+ Từ 03/10/2023 đến 10/10/2023 kết thúc tiêm bổ sung và Vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò.

(Lịch và thời gian tiêm cụ thể của từng làng có biểu kèm theo)

7. Giải pháp kinh phí thực hiện

- Hỗ trợ cho các đơn vị làng 500.000đ/1 làng x 8 làng = 4.000 000đ.

- Hỗ trợ thuê thêm 1 cán bộ thú y tiêm 100.000đ/1 ngày x 20 ngày  = 2.000 000đ.

- Hỗ trợ mua kim tiêm phòng cỡ 12 và cỡ 16 = 400 cái x 3.000đ/1 cái =1.200 000đ

Tổng kinh phí hỗ trợ = 7.200 000đ ( Bảy  triệu hai trăm nghìn đồng)

UBND xã giao cho tổ tiêm phòng trực tiếp thu tiền trong thời gian đi tiêm sau đó bàn giao số nợ tiền tiêm phòng còn lại cho trưởng làng trược tiếp thu với các hộ thời gian trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc tiêm nộp tiền và danh sách về UBND xã qua  Đ/c Tín thú y xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã

- Quản lý chặt chẽ các loại vật tư, dụng cụ phục vụ công tác tiêm phòng để sử dụng lâu dài.

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc các làng và đối với những đồng chí công chức được phân công để tham gia với làng trong thời gian tiêm phòng.

2. Các làng:

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng vác xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đến toàn thể các hộ chăn nuôi trong đơn vị làng trước ngày tiêm phòng 1 đến 2 ngày cho hộ chăn nuôi biết để hộ chủ động thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng và chuẩn bị tiền vác xin để nộp cho trưởng làng hoặc tổ tiêm phòng sau khi tiêm.

- Đối với trâu, bò trước khi tiêm phải làm gióng, giáo để bảo vệ an toàn cho người tiêm và gia súc.

2. Chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm

- Đảm bảo các điều kiện về địa điểm, chuồng trại, con giống, thức ăn, nước uống, vệ sinh, xử lý chất thải theo quy định của Luật Thú y; khi có gia súc gia cầm mắc bệnh phải báo ngay cho cán bộ Thú y hoặc trưởng thôn; chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về phòng chống dịch.

- Chấp hành tốt trong việc tổ chức tiêm phòng cho vật nuôi triệt để. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp lệnh của thú y. Dùng mọi biện pháp để bắt nhốt vật nuôi ( đặc biệt là đàn chó) để tiêm phòng. Nếu trong thời gian tiêm phòng của làng đã được phân công mà hộ vẫn không có biện pháp bắt hoặc nhốt được chó để tiêm thì yêu cầu cán bộ chỉ đạo và đoàn tiêm phòng lập biên bản tiêu diệt ngay.

- Đối với các gia trại, Trang trại chăn nuôi: Các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm với số lượng nhiều khi sinh đẻ ra hoặc tái đàn phải đăng ký vác xin tiêm phòng bắt buộc với UBND xã hoặc các hộ tự cung ứng được vác xin và tự tiêm thì phải có hóa đơn thuốc chứng nhận, có triết xuất hình ảnh tiêm vác xin để minh chứng, nhãn hiệu lọ vác xin và báo cáo ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm xã cử thú y suống giám sát quá trình tiêm thì mới được tái nhập đàn và xuất bán ra khỏi địa bàn xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy  (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND (để b/c);

- 8 làng (để t/h);

- Công chức chỉ đạo 8 làng (để t/h);

- Trang TT điện tử ;

- Lưu VT;

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Thị Nguyệt Hoa

 

 

 

 

   Biểu 1: Lịch thực hiện tiêm phòng bệnh LMLM - THT, Tiêm bệnh Dại cho đàn Chó, TD - DT cho đàn lợn đợt 2 năm 2023 của các đơn vị làng

 

TT

Đơn vị

Thời gian tiêm phòng

Cán bộ UBND chỉ đạo đơn vị

N.T hiện tiêm phòng

1

Ngã Ba

Ngày: 28/9/2023

Phạm Thị Hạnh Linh

Tín, Điện

2

Làng Trạc

Ngày: 29/9/2023

Lê Quốc Tiến

Tín, Điện

3

Làng Quên

Ngày: 30/9/2023

Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

4

Làng Bái

Ngày: 01/10/2023

Lê Thị Thơm

Tín, Điện

5

Làng Sòng

Ngày: 02/10/2023

Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

6

Cò Mót

Ngày: 03/10/2023

Bùi Văn Toàn

Tín, Điện

7

Làng Miềng

Ngày: 04-05/10/2023

Lê Thị Giang

Tín, Điện

8

Làng Bào

Ngày: 06 - 07/10/2023

Lưu Vĩnh Nhiệm

Tín, Điện`

 

Tổng:

10 ngày

 

 

 

 

    Biểu 2: Lịch thực hiện tiêm phòng bệnh VDNC cho đàn trâu và H5N1 cho đàn gia cầm đợt 2 năm 2023 của các đơn vị làng

 

TT

Đơn vị

Thời gian tiêm phòng

Cán bộ UBND chỉ đạo đơn vị

N.T hiện tiêm phòng

1

Ngã Ba

Ngày: 10/10/2023

Phạm Thị Hạnh Linh

Tín, Điện

2

Làng Trạc

Ngày: 11/10/2023

Lê Quốc Tiến

Tín, Điện

3

Làng Quên

Ngày: 12/10/2023

Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

4

Làng Bái

Ngày: 13/10/2023

Lê Thị Thơm

Tín, Điện

5

Làng Sòng

Ngày: 14/10/2023

 Vũ Huy Hoàng

Tín, Điện

6

Cò Mót

Ngày: 15/10/2023

Bùi Văn Toàn

Tín, Điện

7

Làng Miềng

Ngày: 16-17/10/2023

Lê Thị Giang

Tín, Điện

8

Làng Bào

Ngày: 18 - 19/10/2023

Lưu Vĩnh Nhiệm

Tín, Điện`

 

Tổng:

10 ngày

 

 

công khai TTHC